Siirry sisältöön

Osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisellä parempaan tulokseen hoivapalveluissa

Kuvituskuvassa hoitaja tukee kävelevää vanhusta ja toinen vanhus istuu tuolilla kissa sylissä.

Laatuhoiva – Osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisellä parempaan tulokseen hoivapalveluissa -hankkeen tehtävänä oli etsiä ratkaisuja ikääntyvien hoivatyössä esiintyviin haasteisiin. Tavoitteena oli kehittää henkilöstön osaamista, työhyvinvointia, työkykyä ja työssä jaksamista sekä työn ja toiminnan laatua ja tuloksellisuutta ikääntyneille hoivapalveluja tuotavissa organisaatioissa sekä laajemminkin sote-alalla. Hankkeen toiminta-aika oli 1.9.2020 – 31.8.2022.

Hanke toteutettiin kuutena eri työpakettina. Työpaketti 1) Hankkeen hallinnointi, 2a) Johtaminen, 2b) Hoitotyön asiantuntijuus, 3a) Yhteisöllisyys ja osallisuus, 3b) Työkulttuuri ja työilmapiiri työyhteisössä, 4a) Fyysinen työssä jaksaminen ja työn fyysisen kuormituksen keventäminen; Kinestetiikka- ja ergonomiakoulutus ja hyvinvointiklinikat, 4b) Psyykkisen työssä jaksamisen vahvistaminen; voimavaravalmennus ja 5) Työhyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa digitaalisia menetelmiä hyödyntämällä.

Työpaketit toteutettiin prosessinomaisesti hyödyntäen ratkaisuja tuottavan yhteiskehittämisen menetelmiä. Työpakettien sisältöjä kehitettiin hankkeen aikana hankkeen asiantuntijoiden kokemuksiin ja havaintoihin sekä kohderyhmältä saatuun palautteeseen perustuen. Jokaisesta työpaketista toteutettiin useampi samansisältöinen prosessi ja tarvittaessa prosessien sisältöä muokattiin niihin osallistuvien kohdeorganisaatioiden tarpeiden mukaiseksi.

Hankkeen myötä saatujen kokemusten perusteella osaan työpaketeista suunniteltiin ja toteutettiin lisätoimenpiteitä: Digikoulu liittyen työpaketteihin 3a ja 5 sekä työnohjaus ulkopuolisena asiantuntijapalveluna kohdeorganisaatioiden johto- ja esihenkilöille (4b).  Työpakettien työpajapäivistä suurin osa toteutettiin etäyhteydellä, mikä mahdollisti eri organisaatioiden työntekijöiden yhtäaikaisen työpajaan osallistumisen.

Ikääntyneiden hoitotyötä suunnitteleville ja toteuttaville hyödyllisiä linkkejä on koottu Menetelmäpankkiin. Hankkeen aikana julkaistiin myös useita ikääntyneen hoitotyöhön liittyviä videoita, jotka ovat katsottavissa hankkeen Youtube-kanavalta.

Hankkeella todettiin olleen monia positiivisia vaikutuksia

Hankkeen alussa työpaketeille laadittiin arviointisuunnitelmat, joissa määriteltiin työpakettikohtaiset arviointimittarit ja tavoitteet. Aineistoa tietojen ja taitojen kehittymisestä, toiminnan muutoksista ja työhyvinvoinnin lisääntymisestä hankkeen aikana kerättiin erilaisin Webropol-kyselyin, sähköpostitse, keskusteluin ja haastatteluin.

Hankkeella oli positiivisia vaikutuksia esihenkilöiden työhyvinvointijohtamisen osaamiseen. Palautteen perusteella työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvät interventiot saivat aikaan muutosta osallistujien toiminnassa ja ajattelussa. Hankkeen toimenpiteillä voitiin vahvistaa hoitotyön asiantuntijuutta ja henkilöstön valmiuksia, aktiivisuutta ja innovatiivisuutta edistää iäkkäiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Arviointiraportin mukaan myös työn hallinta, työntekijöiden itseluottamus ja motivaatio, fyysinen työssäjaksaminen sekä työyhteisöjen työilmapiiri ja työskentely yhteisiä tavoitteita kohti paranivat. Digikouluun osallistuneiden someosaaminen ja somen käyttäminen viestinnässä lisääntyivät.

Kaikkien työpakettien sisällöt kokoava sähköinen julkaisu ”Osaamisella hyvinvointia ikääntyneiden palveluihin” esittelee hankkeen tuloksia, havaintoja ja suosituksia henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin sekä palveluiden laadun ja tuloksellisuuden kehittämiseksi (liitteenä).

Arviointiraportin loppulausunnon mukaan hankkeen toimenpiteillä edistettiin ja saavutettiin hankesuunnitelman tavoitteita:

”Kehittämisellä tavoiteltujen vaikutusten arvioinnissa käytetyn aineiston, haastattelujen ja hankkeen asettamien mittareiden mukaan henkilökunnan osaaminen, työhyvinvointi ja työn laatu ovat parantuneet hankkeeseen osallistuneiden ikääntyneiden palvelujen hoivaorganisaatioissa hankkeen toimenpiteiden ansiosta. Hankkeen interventioiden voidaan olettaa pitkällä aikavälillä vaikuttavan myös ko. hoivaorganisaatioiden veto- ja pitovoiman vahvistumiseen.”

Hankkeen työryhmä kiittää lämpimästi kaikkia hankkeen toimintaan osallistuneita organisaatioita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta yhteistyöstä!